kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy

Bạn đã biết đến phương pháp tư duy sáng tạo bằng 6 chiếc mũ hay chưa

6-mu

Nếu đánh giá một vấn đề bằng phương pháp “6 chiếc mũ tư duy”, bạn có thể giải quyết nó dựa trên tất cả các góc nhìn đã đề cập.