khả năng tạo động lực cho nhân viên

Không phải là tiền, đây chính là những công cụ tạo động lực cho nhân viên hiệu quả

tao-dong-luc-cong-viec

Bỏ qua vị trí quản lý. Các dự án cần phải có quản lý dự án? Không đúng! Hãy xóa bỏ vị trí quảy lý hay giám sát dự án,