cấp độ tư duy sáng tạo

Tư duy sáng tạo có những cấp độ nào

cap-do

Tìm kiếm các ý tưởng hoặc giải pháp đã có tác dụng trong các môi trường khác để áp dụng chúng tại doanh nghiệp của mình. Doanh nghiệp nào cũng