các bước giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề trải qua những bước nào

giaiquyetvande-trong1

Yếu tố sáng tạo sẽ giúp bạn tìm được giải pháp đôi khi hơn cả mong đợi. Cần lưu ý là một giải pháp tối ưu phải đáp ứng được